အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တတ်ကျွမ်းမှု ပိုမိုမြင့်မားစေခြင်း

ခိုင်မာ၍ ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းပြီး ကျွမ်းကျင်သော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အားလုံးကိုကိုယ်စားပြု၍ ရေရှည်တည်သော ပြောင်းလဲမှုကို ဖော်ဆောင်ရာ၌ အခရာပင် ဖြစ်ပါသည်။ ရေရှည်တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) သည် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီး အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပေါက်ရောက်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ရန်အလို့ငှာ ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် မိတ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများတို့၏ ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို အသုံးပြုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်နိုင်ငံတွင်း အဖွဲ့အစည်းများအကြား စွမ်းဆောင်ရည်များ အပြန်အလှန်အားကောင်းစေခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်‌သော တုံ့ပြန်မှုကို အခြေခံကာ ထိုလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဤဒုတိယအဆင့်တွင် ၎င်းတို့ကို ပိုမိုစနစ်ကျစွာ စောင့်ကြည့်လေ့လာသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ DPP ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံများအတွက် ဘက်မလိုက်ဘဲ ပြန်လည်သုံးသပ်ကြရာတွင်သာမက DPP ပထမအဆင့် ပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်း အလုပ်ရုံဆေွးနွေးပွဲတွင်ပါ ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များသည် ရေရှည်ထောက်ပံ့ပေးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများအတွက် တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ကျေးဇူးတင်ကြပြီး တစ်ကြိမ်တည်းပြုလုပ်သော အလုပ်ရုံဆွေး‌နွေးပွဲများ သို့မဟုတ် သင်တန်းများနှင့်စာလျှင် PMU အကြံပေးအရာရှိများမှ လက်ခံခွင့်ပြုထားပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံးအတွက်လည်း အကျိုးရှိသည့် တွဲဖက်နမူနာပုံစံက ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသည်ဟု ဆိုခဲ့ကြသည်။ အလားတူပင် DPP ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ တစ်ဉီးထံမှတစ်ဉီး အပြန်အလှန်သင်ယူနိုင်ပြီး ရင်းမြစ်များနှင့် ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများတို့ကို မျှဝေရန် အခွင့်အလမ်းရှိြခင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤရလဒ်နယ်ပယ်သည် ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့အတွင်း အပြန်အလှန်သင်ကြားသင်ယူ၍ ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်အလို့ငှာ DPP ၏ ဒုတိယအဆင့်တွင် PMU က ပံ့ပိုးပေးထားသော အထောက်အပံ့ကိုသာမက ရန်ပုံငွေရရှိသူများအတွက် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက လုပ်ဆောင်ပေးနေသော စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးပါအပြင် အကြောင်းအရာအလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ကဲ့သို့သော ယန္တရားများကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးပါသည်။