အဓိကတန်ဖိုးထားမှုများ

အဓိကစံတန်ဖိုးများ

  • ပူးတွဲ စွဲမြဲလုပ်ဆောင်ခြင်း
  • လေးစားမှုနှင့် ယုံကြည်မှု
  • သာတူညီမျှမှုနှင့် တရားမျှတမှု
  • ရိုးသားမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု
  • တာဝန်ခံမှု