ရည်ရွယ်ချက် နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်၏ ယေဘုယျရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အထူးသဖြင့် ကချင်နှင့် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ ရေရှည်တည်တံ့ရေးကို အထောက်အကူပြုရန် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) တွင် အဓိကအစီအစဉ်နယ်ပယ် ၅ ခု ရှိသည်။

လုပ်ဆောင်ချက်

အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖြေရှင်းနည်းများ ထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းနှင့် ရပ်ရွာလူထု၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို တိုးမြှင့်ခြင်း – နေရပ်စွန့်ခွာ ပဋိပက္ခသင့် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအနေဖြင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ရပ်ရွာလူထု၏ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို ထောက်ပံ့ပေးသော သတင်းအချက်အလက်၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် အရင်းအမြစ်များတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လက်လှမ်းမီနိုင်စေခြင်း

၂။    လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ ကွဲပြားစုံလင်စေ၍ ဝင်ငွေရရှိစေခြင်း – နေရပ်စွန့်ခွာ ပဋိပက္ခသင့် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအနေဖြင့် သင့်လျော်သော တန်ဖိုးမြှင့်ဝန်ဆောင်မှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလမ်းကြောင်းများနှင့် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမှုတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်စေခြင်း

၃။   အားလုံးပါဝင်နိုင်သော ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ခြင်း နှင့် လူမှုရေးစည်းလုံးမှု အားကောင်းစေခြင်း – အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအား ငြိမ်းချမ်းရေး ကနဦးလုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်၍ လူမှုရေးစည်းလုံးမှုကို တည်ဆောက်ကြစေရန်အလို့ငှာ ပိုမိုလောက်ငပြည့်စုံ၍ အခွင့်အလမ်းများ တိုးပွားလာစေခြင်း

၄။   ကျားမတန်းတူညီမျှမှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုကို ကာကွယ်ခြင်း – လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် အမျိုးသမီးစွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု လျှော့ချခြင်း

၅။   အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တတ်ကျွမ်းမှုကို ရင့်သန်စေခြင်း – ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ လူထုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကဏ္ဍနယ်ပယ်များတွင် တတ်ကျွမ်းမှုများကို ပိုမိုရင့်သန်စေခြင်း၊ ပိုမိုဆန်းသစ်တီထွင် ကြိုတင်လုပ်ဆောင်နိုင်စေခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ပိုမိုဖွံဖြိုးလာစေခြင်း