မြစ်ကြီးနားလီဆူနယ် လီဆူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး (MLBA)

မြစ်ကြီးနားလီဆူနယ် လီဆူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ (MLBA) ကို မြစ်ကြီးနား ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့က ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ကျေးလက်နေပြည်သူများအတွက် အခြေခံအိမ်သုံးပစ္စည်းနှင့် ဒေသခံပြည်သူတို့၏ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သော အစားအစာ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ နှင့် ငြိမ်းချမ်းသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးသော လုံခြုံ၍ ဂေဟစနစ်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့မှုရှိသည့် သဘာဝသယံဇာတ ပစ္စည်းဥစ္စာများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။ အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် “မြစ်ကြီးနားလီဆူနယ် လီဆူနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ (MLBA)” သည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ လီဆူလူမျိုးများအတွက် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတစ်ခုကို ၎င်းတို့အဖွဲ့၏ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ထားရှိစေ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ MLBA သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ ပြည်သူလူထုနှင့်ထိတွေ့လုပ်ဆောင်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးရေး၊ CBO ခိုင်မာအားကောင်း‌ရေးနှင့် ကျားမရေးရာ အကဲဆတ်မှုတို့ကို အလေးပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။

DPP အောက်တွင် MLBA သည် (တန်ဖိုးကွင်းဆက် ဆန်းစစ်မှုများအပါအဝင်) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူ့နီတိနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများအပြင် ကျားမရေးရာ အကဲဆတ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများတို့ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။