လွယ်ယန်ဘွမ် လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း (LCD)

လိုဂို

လွယ်ယန်ဘွမ် လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း (LCD) သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိခဲ့သည်။ LCD သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ကျားမရေးရာ အကဲဆတ်မှုတို့အပေါ် အလေးပေးပါသည်။ LCD သည် မိုးညှင်း ဒေသတွင်း ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိ ဒေသခံပြည်သူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စရပ်များအတွက် ဌာနခွဲတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသည့် အသင်းတော်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ အစပြုခဲ့ပါသည်။ LCD ၏ အဖွဲ့အစည်းမျှော်မှန်းချက်မှာ ဒေသခံပြည်သူလူထု၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများနှင့် စားဝတ်နေရေးတို့ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး အောက်ခြေလူတန်းစားများအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးမှုများမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပေါ်မှုကို တိုးမြှင့်ပေးရန် ဖြစ်သည်။ LCD သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေး၊ အမျိုးသမီးများအား စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပြည်သူလူထုနှင့်ထိတွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့် ကွန်ရက်များချိတ်ဆက်ခြင်း၊ CBO ခိုင်မာအားကောင်းစေခြင်းတို့ကို အစီအစဉ်အလိုက် အလေးပေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကချင်၊ ရှမ်း၊ ဗမာ၊ ဟိန္ဒူနှင့် အခြားမတူကွဲပြားသော တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ဦးစားပေးပါသည်။

DPP အောက်တွင် LCD သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ကျားမရေးရာ အကဲဆတ်မှုတို့ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။