ကချင်ပြည်နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက် (KSCN)

လိုဂို

ကချင်ပြည်နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက် (Kachin State Civil Society Network – KSCN) ကို ကချင်ပြည်နယ်မှ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကချင်ပြည်နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကွန်ရက် (KSCN) သည် ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့အနေဖြင့်ရော စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး အဖွဲ့အနေဖြင့်ပါ လုပ်ဆောင်သည်။ ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် (KSCN) ကို မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိပါ။ လက်ရှိတွင် ကချင်ပြည်နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် (KSCN) ၌ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်း ၅၄ ခုရှိပြီး ၂၁ ရာစု ပင်လုံငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ၏ အပြိုင်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သည့် ကချင်ပြည်နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဖိုရမ်သို့ မူဝါဒဆိုင်ရာအကြံပေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ထောက်ခံအားပေးခြင်းနှင့် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ မူဝါဒပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများတို့ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကချင်ပြည်နယ်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ရေးတို့အပြင် ထိရောက်သောဥပဒေများနှင့် ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ထောက်ပံ့ရန် ဖြစ်သည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) အောက်တွင် ကချင်ပြည်နယ် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် (KSCN) သည် ကွင်းဆင်းလှုပ်ရှားမှုများ မပြုလုပ်ပါ။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ကချင်ပြည်နယ်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၅၅ ခု နှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများအကြား အစည်းအဝေးများတို့ကို ဦးဆောင်စီစဉ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ရေးတို့အပြင် ထိရောက်သောဥပဒေများနှင့် ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ထောက်ပံ့ရန်ဖြစ်သည်။