လိုဂို

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

Oxfam သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲမှုနှင့်မညီမျှမှုကို လျှော့ချရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ယင်းအတွက် Oxfam သည် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို အသုံးချရန် အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏ စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းတွင် မူဝါဒများအရ ပြည်သူတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရန် နှင့် မညီမျှမှုနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို လျှော့ချနိုင်ရန်တို့အတွက် ကုမ္ပဏီများအပေါ် သြဇာသက်ရောက်နိုင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများအား တာဝန်ခံမှုရှိစေရန် ပြည်သူများနှင့် အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်း ပါဝင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ လူဦးရေ ၄၅၀,၀၀၀ ကျော်၏ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု၊ မညီမျှမှုနှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များတို့ကို ဖြည့်ဆည်းရန် Oxfam သည် ကချင်၊ ရှမ်း၊ ရခိုင်၊ ဧရာဝတီ၊ မွန်၊ ကရင်၊ ကယားနှင့် ရန်ကုန်တို့တွင် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေသည်။

ကချင်ပြည်နယ်တွင် Oxfam သည် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဆုံချက်အစီအစဉ်များ စီစဉ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများနှင့် ရပ်ရွာလူထုများတို့မှ လူပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်သို့ ပေါက်ရောက်သည်။ Oxfam သည် ပူးတွဲမဟာဗျူဟာအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းသည့် နိုင်ငံအဆင့်အဖွဲ့အစည်း ၉ ခုနှင့် နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူစခန်း ၁၂၀ ကျော်တွင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီပေးရေးကိစ္စ၌ ဒေသခံဦးဆောင်မှုကို ဘက်ပေါင်းစုံ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ အကူအညီများဖြင့် အစပျိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထို့သို့ပြုလုပ်ရာတွင် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများနှင့် ရပ်ရွာလူထုမှလူပေါင်း ၈၀,၀၀၀ ကျော်သို့ ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) နှင့် ECHO တို့၏ ရန်ပုံငွေဖြင့် လက်လှမ်းမှီကာ အကူအညီပေးနေသည်။

Oxfam ၏ အစီအစဉ်အချို့

  • အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ သယံဇာတထုတ်ယူမှုလုပ်ငန်းများနှင့် တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတို့ အပါအဝင် စီးပွားရေးတရားမျှတမှုအစီအစဉ်များ
  • WASH၊ ရေဘေးအတွက် တုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ရသူ အသိုင်းအဝိုင်းများတို့ နှင့်အတူလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ အပါအဝင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ
  • လူမှုရေးတာဝန်ခံမှုနှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်း အားကောင်းလာစေခြင်းတို့ အပါအဝင် အုပ်ချုပ်ရေးအစီအစဉ်များ

DPP အောက်တွင်

Oxfam သည် မီဒီယာ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ မြေယာအခွင့်အရေးများ၊ ကျားမရေးရာ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများကို မိတ်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ ထောက်ပံ့ငွေများ တစ်ဆင့်ခံပေးသည့် ယန္တရားမှတစ်ဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

https://myanmar.oxfam.org/