ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWA)

လိုဂို

ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်း

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကချင်လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ရေးတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု တိုးမြင့်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ၁၉၇၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (Kachin Women’s Association – KWA) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWA) သည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အသံ၊ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ပါဝင်မှုတို့အတွက် ရပ်တည်သည်။ ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWA) သည် အခွင့်အရေးများ အထူးသဖြင့် ပညာသင်ကြားခွင့်ရရေးနှင့် အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များ၏ ကျန်းမာရေးရပိုင်ခွင့်များတို့အတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သည်။ ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWA) သည် ကချင်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာများကို ထိန်းသိမ်းလိုက်နာပြီး နယ်ပယ်ဒေသအသီးသီးရှိ ကချင်အမျိုးသမီးများကို စည်းရုံးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုကို တိုးစေသည်။ ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWA) သည် ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု (Early Child Care and Development – ECCD)၊ ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် အမျိုးသမီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများ အထူးသဖြင့် ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု (Gender-based violence – GBV) နှင့် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်ရေး၊ အမျိုးသမီးများ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများတို့ နှင့်ပတ်သက်သော လှုပ်ရှားမှုများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ် (DPP) အောက်တွင် ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (KWA) သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးတို့ အပါအဝင် ကျားမရေးရာ၊ ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည်။